Informações do processo 0010309-89.2022.5.03.0070

  • Movimentações
  • 11
  • Data
  • 12/04/2022 a 07/03/2023
  • Estado
  • Minas Gerais

Movimentações 2023 2022

07/03/2023

Movimentação bloqueada

Seção: xxxxx/xxxx - xxxxxxxxx xxx-xx
Tipo: xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx: xxxxxxxx(x)/xxxxxx(x): - xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x. xx. xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx/xx/xxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx/xx/xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xx/xx/xxxx x xx/xx/xxxx (xxx x.xxx/xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx/xxxx, xx xxx xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xx xx/xx/xxxx), x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxx), xxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx/xx xx, xx xx/xx/xxxx, (xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx/xx/xxxx), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx x (xxxxxxx-xxxxx) x xx (xxxxx -xxxxx) xx xxxxxxx xx xxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx - xx xxxxxxx, xxxxxxx ; xxxxxx - xx xxxxxxx ), xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx'x xxxxxxx - xxxxxxx ). xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx / xxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx. xxx-x, § xx xx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx. xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx / xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x/xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxx "x" x "x" xx xxx. xxx xx xxx. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx (xx. xxxxxxx - xxxx. x/x): x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. x xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxx, xx xxxx, xxx xxxxx x xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx. xxxxxxx-xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx, xx xxxx xxx x xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx. xx, xxxxx, xx xxx x.xxx/xx. xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx- xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. x xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx. xxx xx xxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx, x, xx xxx. xxx xxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. xxxxxxxx, xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (§ xx xx xxx. xxx xx xxx x xxxxxx xxx xx xxx). x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. xxxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx. xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xx xx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx, xxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxx. xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx. xxxxxxxx-xx x xxxxxx-xx. xxxx xxxxxxxxx/xx, xx xx xxxxx xx xxxx. xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: xxxxxxxx(x)/xxxxxx(x): - xxxxx xxxxxxxx x.x. - xxxxxxxx xxxxx x/x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x. xx. xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx/xx/xxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx/xx/xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xx/xx/xxxx x xx/xx/xxxx (xxx x.xxx/xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx/xxxx, xx xxx xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xx xx/xx/xxxx), x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxx), xxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx/xx xx, xx xx/xx/xxxx, (xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx/xx/xxxx), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx x (xxxxxxx-xxxxx) x xx (xxxxx -xxxxx) xx xxxxxxx xx xxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx - xx xxxxxxx, xxxxxxx ; xxxxxx - xx xxxxxxx ), xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx'x xxxxxxx - xxxxxxx ). xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx / xxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx. xxx-x, § xx xx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx. xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx / xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x/xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxx "x" x "x" xx xxx. xxx xx xxx. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx (xx. xxxxxxx - xxxx. x/x): x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. x xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxx, xx xxxx, xxx xxxxx x xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx. xxxxxxx-xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx, xx xxxx xxx x xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx. xx, xxxxx, xx xxx x.xxx/xx. xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx- xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. x xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx. xxx xx xxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx, x, xx xxx. xxx xxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. xxxxxxxx, xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (§ xx xx xxx. xxx xx xxx x xxxxxx xxx xx xxx). x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. xxxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx. xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xx xx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx, xxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxx. xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx. xxxxxxxx-xx x xxxxxx-xx. xxxx xxxxxxxxx/xx, xx xx xxxxx xx xxxx. xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx (...) Ver conteúdo completo