Informações do processo 1000878-24.2014.5.02.0231

  • Movimentações
  • 21
  • Data
  • 18/09/2014 a 01/02/2023
  • Estado
  • São Paulo

Movimentações 2023 2022 2020 2019 2018 2016 2015 2014

01/02/2023

Movimentação bloqueada

Seção: xxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Tipo: xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx: xxxxxxxx(x)/xxxxxx(x): - xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x. xx. xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx. xxxxxxx xx xxxxxxx xxx-xxxxxxx-xx.xxxx.x.xx.xxxx - xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx(x): x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx(x)(x): xxxxxxx (xx - xxxxxx) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx(x)(x): xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx (xx - xxxxxxxx(x)(x): xxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx. xxx-x, § xx, xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx-xxxxx- xx.xxxx.x.xx.xxxx (xx xxxxxxx). xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx/xxxx (xx/xx/xxxx), xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx (xxx. xx), xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx. xxx, xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx (xxx. xx, xx xxx xx/xxx xx xx/xxxx). xx xxxxxxxxxxx xx xxx. xxx, § xx, xx xxx (xxx. xx, xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx), xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx x.x xx.xxx/xxxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx/xx/xxxx - xxx xx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx/xx/xxxx - xx. xxxxxxx). xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,xx. xxxxxxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxx (xx(x). xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx). xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx / xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx / xxxxxxx / xxxxxxxxxxx. xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (xxx. xxx, xxx), xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x. xxxxxxx xx xx. xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx. xxxxxxx xx xxxxxxxx / xxxxx xxxxxx. xxxxxxx xx xxxxxxxx / xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. xxxxxxx xx xxxxxxxx / xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx. xxxxxx. xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx. xxx, § xx-x, x, xx xxx, xxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx (x-xx- xx-xxxx-xx.xxxx.x.xx.xxxx, xxxx-x, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx.xx.xxxx). xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xx xxx. xxxxxx xxxxxxxxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx. xxxxxxx-xx. /xx xxx xxxxx/xx, xx xx xxxxxxx xx xxxx. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx(x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: xxxxxxxx(x)/xxxxxx(x): - xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x. xx. xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx. xxxxxxx xx xxxxxxx xxx-xxxxxxx-xx.xxxx.x.xx.xxxx - xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx(x): x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx(x)(x): xxxxxxx (xx - xxxxxx) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx(x)(x): xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx (xx - xxxxxxxx(x)(x): xxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx. xxx-x, § xx, xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx-xxxxx- xx.xxxx.x.xx.xxxx (xx xxxxxxx). xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx/xxxx (xx/xx/xxxx), xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx (xxx. xx), xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx. xxx, xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx (xxx. xx, xx xxx xx/xxx xx xx/xxxx). xx xxxxxxxxxxx xx xxx. xxx, § xx, xx xxx (xxx. xx, xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx), xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx x.x xx.xxx/xxxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx/xx/xxxx - xxx xx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx/xx/xxxx - xx. xxxxxxx). xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,xx. xxxxxxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxx (xx(x). xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx). xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx / xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx / xxxxxxx / xxxxxxxxxxx. xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (xxx. xxx, xxx), xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x. xxxxxxx xx xx. xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx. xxxxxxx xx xxxxxxxx / xxxxx xxxxxx. xxxxxxx xx xxxxxxxx / xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. xxxxxxx xx xxxxxxxx / xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx. xxxxxx. xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx. xxx, § xx-x, x, xx xxx, xxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx (x-xx- xx-xxxx-xx.xxxx.x.xx.xxxx, xxxx-x, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx.xx.xxxx). xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xx xxx. xxxxxx xxxxxxxxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx. xxxxxxx-xx. /xx xxx xxxxx/xx, xx xx xxxxxxx xx xxxx. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx(x) xxxx xxxxxxxxxx (...) Ver conteúdo completo